ประกาศ www.2snake2fish.com ที่ 2/2550

กราบเรียนบรรดาสมาชิกและผู้มีอุปการคุณ เวป งูๆ ปลาๆ ทุกท่าน
ด้วย สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อนร่วมสังคม ไม่มีความสมานฉันท์
เกิดความแตกแยก บางท่านป่วนบอร์ดใช้กระดานสาธารณะของเราเป็นที่ฝึกพิมพ์
เนื่องจาก เวปงูๆปลาๆ ดำเนินการเปิดกระดานสาธารณะ มิได้มุ่งหวังผลกำไร หรือรายได้ใดๆ

ทำไปด้วยความชอบและคลุกคลีกับสัตว์ที่รัก ทำเอามัน จึงอาจไม่มีเวลาเข้ามาดูแล
เวป งูๆ ปลาๆ พิจารณาแล้ว เห็นสมควร ยุติการให้บริการ คุยๆ ค้า ๆ ณ บัดนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยท่านสมาชิกทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 
 
 
Copyright @ 2003 www.2snake2fish.com